Print This Page

Archiwum

2014-05-13

Polska głosem chrześcijańskiej Europy


Deklaracja Prawicy Rzeczypospolitej przez wyborami europejskimi 2014 - cz.III

 

 

Nie można utrwalad ekonomicznych różnic w Europie. Dlatego Polska powinna trwale zachowad narodową walutę i – co więcej – powinna animowad na forum unijnym współpracę paostw zachowujących narodowy pieniądz. W żadnym wypadku interesy całej Europy nie mogą byd podporządkowywane interesom paostw strefy euro.
Przyjęcie paktu fiskalnego tak radykalnie zmieniło charakter unii walutowej (poprzez uczynienie ze wspólnej waluty narzędzia kontroli budżetów narodowych) – że w istocie unieważnia to zobowiązania dotyczące przyjęcia jednolitej waluty.
Polskie rolnictwo ma prawo do takiej samej pomocy unijnej jak rolnictwo zachodnioeuropejskie. Powinno byd traktowane jako wartośd dla całej Europy. To obrona rodzinnej własności na polskiej wsi była jednym z pierwszych frontów skutecznego oporu narodów zniewolonych przez sowiecki komunizm. Polska wieś ma ogromny udział w zwycięstwie wolnego świata w zimnej wojnie, dzięki któremu kraje zachodniej Europy mogły radykalnie zmniejszyd swoje wydatki obronne i zwiększyd codzienną konsumpcję.
Europa powinna zmienid zasady polityki klimatycznej. Nie może byd ona instrumentalnie wykorzystywana do osłabiania konkurencyjności gospodarek środkowoeuropejskich, w znacznym stopniu opartych na węglu.
Europa powinna wzmacniad bezpieczeostwo energetyczne Europy środkowej przez uruchomienie wspólnego importu i wspólnych linii przesyłowych surowców energetycznych ze źródeł niezależnych od Rosji.
Europa powinna czynnie wspierad desowietyzację Europy wschodniej poprzez umacnianie niepodległości i narodowego charakteru paostw wyzwolonych z niewoli sowieckiej. W miarę budowy praworządnych, narodowych paostw – kraje te powinny zyskiwad możliwośd pełnoprawnego udziału we współpracy europejskiej.
Europa powinna potępid komunizm i pielęgnowad pamięd o walce z komunizmem i jego ofiarach. Powinna wspólnie czcid wszystkich, którzy walczyli o wolnośd z komunizmem: polskich żołnierzy’20 roku, fioskich bohaterów wojny zimowej, partyzantów walczących z okupacją sowiecką w krajach wschodniej i środkowej Europy, zamęczonych biskupów katolickich – bł. kard. Stepinaca, bł. bp. Chomyszyna i tylu innych, węgierskich powstaoców’56 roku, przedstawicieli sił porządku, którzy zginęli w walce z komunistycznym terroryzmem w zachodniej Europie, polską Solidarnośd. Międzynarodowe potępienie komunizmu powinno byd głównym kierunkiem polskiej polityki historycznej na forum europejskim. Solidarna obrona prześladowanych wspólnot chrześcijaoskich w świecie powinna stad się pierwszym zewnętrznym celem europejskiej polityki praw człowieka.
Jednak najważniejsze dla naszej przyszłości jest po prostu niepodległe Paostwo Polskie. To Rzeczpospolita powinna stad się bezpiecznym domem Polaków, w którym kolejnym pokoleniom przekazujemy życie, wiarę, kulturę, wolnośd i dostatek materialny. Dziś poprzez paostwo musimy naprawid braki naszego życia i usunąd zło, które je niszczy.
Chcemy Polski silnej – to znaczy Polski panującej nad swym losem i świadomie kształtującej swoją przyszłośd. Silna Polska to Polska, która kształtuje warunki swego życia, okoliczności, które na nią oddziałują, a nie tylko im podlega, to Polska zdolna bronid zasad i wartości, w których uniwersalizm wierzymy. To jest cel polskiej polityki europejskiej, dla której pracuje Prawica Rzeczypospolitej.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria