Print This Page

Archiwum

2014-05-11

Polska głosem chrześcijańskiej Europy


Deklaracja Prawicy Rzeczypospolitej przez wyborami europejskimi 2014 - cz.II

Opinia chrześcijaoska w Europie ważna jest jednak nie tylko dla Polski czy innych narodów
ciągle identyfikujących się z cywilizacją chrześcijaoską, potrzebna jest całej Europie – dla
przełamania kryzysu duchowego, społecznego, dla odzyskania wiary, dla odbudowania
historycznego sensu wspólnoty naszych narodów, sensu w najlepszym tego słowa znaczeniu politycznego – sięgającego dalej niż codzienna konsumpcja. Wielkośd Europy zbudowało chrześcijaostwo. To ono nadało cywilizacji europejskiej charakter uniwersalny. Bez chrześcijaostwa Europa nie odzyska swojej wielkości.
Czas na politykę Christendom mainstreaming – przywracania w głównym nurcie polityki europejskiej obecności zasad cywilizacji chrześcijaoskiej, zapewnianie im miejsca w działalności organizacji międzynarodowych, w polityce rządów, w działalności partii politycznych. Jeśli jutro cywilizacja chrześcijaoska ma na nowo stad się zasadą życia Europy, dziś musi byd zasadą naszego sprzeciwu wobec metodycznego rozkładu cywilizacji europejskiej.
Dla urzeczywistnienia tej polityki w Europie niezbędne jest zaangażowanie Polski. Wynika to po prostu z historycznej, społecznej i geopolitycznej rangi naszego kraju. To bowiem od naszej Ojczyzny rozpoczęło się zwycięstwo wolnego świata w zimnej wojnie (co uroczyście potwierdził bł. Jan Paweł II w art. 23 „Centesimus annus”). To Polska jest jednym z sześciu wielkich paostw Unii Europejskiej. To Polska jest największym wśród paostw Europy środkowej (stanowiących zresztą większośd paostw Unii). Bez Polski nie można sobie wyobrazid solidarności środkowoeuropejskiej, która stanowi warunek rzeczywistej solidarności europejskiej – ponieważ bez tej solidarności kraje naszego regionu skazane są na peryferyzację wobec interesów starej Unii.
Polska więc musi zabiegad o swoją pozycję w Unii Europejskiej, ale jeszcze bardziej o taki charakter współpracy europejskiej, który rzeczywiście będzie realizował solidarnośd i interesy narodów Europy. W Unii bowiem lekceważącej nasze wartości i interesy nawet najwyższe stanowiska wywodzących się z Polski polityków będą tylko parawanem dla polityki marginalizacji naszego kraju, naszego regionu i wartości, który służymy. Dziś – poprzez federalizm – Europa zabrnęła w ślepy zaułek, tym bardziej więc należy określid właściwe zasady współpracy europejskiej. Rządzid nią powinna prosta zasada: tyle wspólnych instytucji i kompetencji, ile wspólnych wartości i interesów! Instytucje Unii należy tworzyd dla realizowanej wspólnie, wyrażającej zgodne stanowisko narodów Europy polityki. Nie należy też tworzyd nowych instytucji, wyposażanych w nowe kompetencje, gdy wartości i interesy części Europy są kwestionowane lub ignorowane. Zawsze należy pamiętad, że filarami, na których opiera się siła Europy, są paostwa narodowe. To ich współpraca dała Zachodowi zwycięstwa w dwóch wojnach światowych i w zimnej wojnie. Kto niszczy paostwa i narody Europy – niszczy samą Europę.
Kluczowe znaczenie ma zatem określenie rzeczywistych postulatów solidarności europejskiej i polskich interesów w Europie. Polityka solidarności i wsparcia wobec rodzin powinna byd przez instytucje Unii Europejskiej wspierana, a nie hamowana. Jak stwierdzili przewodniczący Parlamentów Europy środkowej na VI Spotkaniu Partnerstwa Regionalnego w Warszawie w roku 2006 – „wzmacnianie rodziny powinno byd priorytetem europejskiej polityki społecznej”.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria