Print This Page

Archiwum

2014-05-10

Polska głosem chrześcijańskiej Europy


Deklaracja Prawicy Rzeczypospolitej przez wyborami europejskimi 2014 - cz.I

 

 

Od dwierd wieku, w wielkich debatach i w codziennej polityce – kształtuje się nie tylko kierunek rozwoju, ale również realny ustrój niepodległej Polski, porządek wartości, który będzie określał kształt naszego życia społecznego i działania naszego paostwa. W Polsce, jak w całym świecie zachodnim, trwa dramatyczna walka między cywilizacją chrześcijaoską a relatywistycznym liberalizmem, między prawem natury a jego całkowitą negacją. U nas nakłada się na to dodatkowo balast półwiekowego komunistycznego zniewolenia, który w różnych formach ciąży nadal nad życiem publicznym. Siłą naszego narodu – w walce o niepodległośd i o ład niepodległego paostwa – było zawsze życie chrześcijaoskie. Rzeczpospolita powinna je szanowad i wspierad, a nie niszczyd. Ale tak jak jest potrzebne Polsce, tak potrzebne jest również Europie – bo Polska potrzebna jest Europie.
Europa może działad i żyd solidarnie tylko wtedy, gdy będzie wspierad i szanowad życie chrześcijaoskie swoich narodów, gdy wartościami cywilizacji chrześcijaoskiej będzie kierowad się w swojej polityce zewnętrznej, gdy będzie korzystad z siły, doświadczeo i wartości kulturowych narodów Europy środkowej i gdy będzie kierowad się solidarnością wobec narodów chcących byd częścią politycznego Zachodu – takich jak Ukraina czy Gruzja.
Zaprzeczeniem solidarności i podważaniem współpracy europejskiej jest szczególnie federalistyczny „imperializm prawny” – wchłanianie kompetencji paostw narodowych przez instytucje Unii Europejskiej, włączanie instytucji wspólnotowych w mechanizm antychrześcijaoskiej rewolucji, podważającej dziedzictwo chrześcijaoskie, cywilizację życia i prawa rodziny, współpraca z Rosją kosztem Polski i paostw bałtyckich, forsowanie wbrew logice ekonomicznej unii walutowej, podważającej pozycję konkurencyjną słabszych gospodarek w Unii czy wreszcie cyniczne narzucanie antyprzemysłowego pakietu klimatycznego krajom Europy środkowej (w których gospodarkach klasyczne surowce energetyczne mają ciągle zasadnicze znaczenie). Egoizm maskowany europejską fasadą – sojusz konsumpcjonizmu i interesów najsilniejszych paostw – uderza przede wszystkim w dwóch kierunkach: w życie chrześcijaoskie w Europie i w europejską rolę wyzwolonych spod dominacji sowieckiej paostw naszego regionu. W ostatnim czasie wszyscy widzieliśmy, jak ten podwójny atak skierowano równocześnie przeciw Węgrom. Polska może się rozwijad tylko jako paostwo cywilizacji chrześcijaoskiej, porzucenie jej zasad oznacza nie tylko zerwanie z kulturą stanowiącą o naszej tożsamości, ale podważenie najbardziej naturalnych podstaw życia społecznego: szacunku dla życia, solidarności pokoleo, praw rodziny, wychowania. Jeśli jednak chcemy zachowad te uniwersalne zasady w życiu naszego kraju – musimy działad na rzecz odrodzenia cywilizacji chrześcijaoskiej, a przynajmniej przebudzenia opinii chrześcijaoskiej w całej Europie. Tylko bowiem w chrześcijaoskiej Europie Polska będzie mogła otwartym głosem mówid o dobru wspólnym narodów naszej cywilizacji, tylko w chrześcijaoskiej Europie głos Polski naprawdę będzie się liczył.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria