Print This Page

Archiwum

2013-08-03

Silna Polska dla cywilizacji życia


Założenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
CZĘŚĆ XIII
CZYTELNY BUDŻET

Istotne dla inwestorów i dla całego społeczeństwa będzie wprowadzenie zasad przewidywalnej i czytelnej polityki fiskalnej. Można to osiągnąć poprzez wydłużenie horyzontu planowania budżetowego na trzy lata. Wydłużony horyzont budżetowy jest szeroko stosowany w innych krajach europejskich, pozwala określić długoterminową projekcję makroekonomiczną, spójny z nią szacunek wieloletnich dochodów, możliwe do sfinansowania założenia wydatków oraz saldo budżetowe zgodne z wieloletnią ścieżką fiskalną. Nam w Polsce pomoże zapewnić niezbędną zgodność między budżetem, realizacją średnioterminowych celów polityki podatkowej, w tym – zmniejszaniem deficytu.
Polityka budżetowa wymaga stałej kontroli deficytu. Opowiadamy się za ustaleniem jego nieprzekraczalnego progu na poziomie określonym przez politykę inwestycyjną. Sam zaś kontrolowany, przeznaczony na inwestycje, deficyt pozwoli na proces realnej konwergencji przyciągając inwestorów. Uruchomienie tej „kotwicy budżetowej” wraz z wydłużeniem okresu budżetowania
poważnie zwiększy poziom przejrzystości polskiej polityki finansowej. Ta przejrzystość sprzyjać będzie zarówno atrakcyjności inwestycyjnej Polski, jak i realizacji tzw. „budżetu zadaniowego”, systemu realizacji i monitorowania zadań finansowanych ze środków publicznych. Pozwoli to na koncentrację środków budżetowych na priorytetach rozwoju. Pożytki budżetu zadaniowego potwierdzają doświadczenia samorządów, które zdecydowały się na jego wdrożenie w swojej działalności. Zastosowanie tej zasady przyniesie także znaczące oszczędności budżetowe, przez eliminację z budżetu wydatków nie służących realizacji celów państwowych.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria