Print This Page

Archiwum

2013-07-27

Silna Polska dla cywilizacji życiaZałożenia polityki Prawicy Rzeczypospolitej
CZĘŚĆ XI
ZACHOWANIE POLSKIEGO PIENIĄDZA

Obecny rząd rzucił hasło szybkiego porzucenia waluty narodowej i przyjęcia euro. Nie uzasadnia tego ani sytuacja polskiej gospodarki, ani poziom jej konwergencji do gospodarek państw strefy euro. Wejście w mechanizm europejskiego węża walutowego dostarczyłoby Komisji Europejskiej poważnego instrumentu kontroli polityki polskiej, co groziłoby istotnymi patologiami na rynku finansowym i znaczącym podniesieniem kosztów obsługi polskiego długu. Strategia ta zakłada praktyczne ubezwłasnowolnienie rządu przy realizacji polityki finansowej i praktyczne podporządkowanie go polityce Europejskiego Banku Centralnego. Zamiany te stworzyłyby nową koniunkturę dla zagranicznego kapitału spekulacyjnego. Stracilibyśmy praktycznie zdolność walki z bezrobociem, kryzysem demograficznym i nadmierną aprecjacją waluty polskiej oraz wysokimi realnymi stopami procentowymi i spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego.
Narodowa waluta i związana z nią polityka pieniężna pozostaną zasadniczymi instrumentami polityki gospodarczej, wspierania przedsiębiorczości, zatrudnienia, konkurencyjności produkcji polskiej za granicą.
Zwolennicy porzucenia waluty narodowej zapominają, że nawet Traktat Maastrichcki, na który lubią się powoływać, cel unii walutowej umieścił nie w oderwaniu, ale obok wysokiego poziomu zatrudnienia, stałego i nieinflacyjnego wzrostu, wysokiego poziomu konkurencyjności i konwergencji, podwyższenia poziomu i jakości życia, spójności gospodarczej i społecznej między narodami Europy.


Poprzednia strona: Terminy spotkań
Następna strona: Galeria